Strandskräpsmonitorering

Håll Skärgården Ren rf har sedan föreningen grundades 1969 arbetat för att förhindra nedskräpningen i vattnen. Under de senaste åren har föreningen också koncentrerat sig på att undersöka det skräp som hittas på stränderna med avseende på antal, skräpets art och hur skräpet hamnat i vattendragen.

Förutom det konkreta avfallshanteringsarbetet i skärgården och insjöområdena har HSR rf också deltagit i olika projekt för att kartlägga nedskräpningen av stränder och vattendrag.

Under 2011–2013 deltog HSR rf i projektet MARLIN (Baltic Marine Litter), där man tog fram en metod för uppföljningen av strandskräp. Metoden utarbetades utifrån UNEP:s rekommendationer för att insamlat data också skulle vara internationellt jämförbart. I MARLIN deltog, förutom Finland, även Sverige, Estland och Lettland och alla länder använde sig av samma metod i kartläggningen av strandskräpet. Alla länderna fortsätter ännu sina uppföljningar med hjälp av samma metoder.

Inom projektet MARLIN valde varje land ut olika typer av havsstränder, där man räknade skräpet tre gånger per år under olika årstider. Skräpet räknades och klassificerades utifrån material.  År 2012 omfattade uppföljningen i Finland sju stränder. Uppföljningen gjordes med hjälp av frivilligkrafter.

Björkö_roskat
Marint skräp i Björkö.

Kontinuitet i uppföljningen behövs

Resultaten från projektet MARLIN visade att Finlands stränder var mer nedskräpade än stränderna i de andra deltagande länderna. 

Gemensamt för alla länder var att plast utgjorde en betydande del av allt skräp som hittades på stränderna. I genomsnitt 20 procent av allt skräp var plast; siffran varierande mellan 50 och 90 procent beroende på stranden. Strandskräp-materialet visade också att av alla stränder som ingick i uppföljningen var de allra skräpigaste de som låg i närheten av städer.  

Projektet MARLIN tog slut i slutet av 2013, men det är viktigt att fortsätta följa upp nedskräpningen av stränderna. Håll Skärgården Ren rf har fortsatt med skräpuppföljningen på samma stränder som förut och även utökat antalet undersökta stränder. 

År 2018 kommer 13 stränder att följas upp. Den nordligaste stranden ligger i Kalajoki, den sydligaste på Utö och den östligaste på Lehmäsaari i Kotka. Stränderna har definierats utgående från deras användningsgrad och läge. Strandtyperna är urban, periurban och naturstrand. 

År 2014 skötte HSR rf uppföljningen med egen finansiering. Sedan 2015 har HSR rf fått finansiering för uppföljningen från miljöministeriet, som förmedlar resultaten vidare till Finlands miljöcentral och Skyddskommissionen för Östersjön HELCOM. 

Uppföljningarna är statens officiella åtgärder för att kartlägga det marina nedskräpningsläget som HELCOM-åtagandena förutsätter. 

pihlajasaari

Strandstädningskampanjen Snygg Beach

År 2014 lanserade HSR rf den riksomfattande kampanjen Snygg Beach som vänder sig till allmänheten. Målet är att städa upp stränderna, väcka ett intresse för nedskräpningsläget samt att samla in information om nedskräpningen på stränderna. Stränderna som städas kan vara antingen havs-, insjö- eller åstränder.

Det är önskvärt att de som deltar i Snygg Beach rapporterar in det skräp som hittats på stranden till HSR rf. HSR rf samlar informationen och sammanställer årligen en skräprapport, baserat på medborgaruppföljningen. 


Hur uppföljs skräpet på de undersökta stränderna?

På uppföljningsstränderna väljer man ut en minst 100 meter lång och minst 10 meter djup uppföljningsremsa i strandens riktning.

Inom detta område märker man ännu ut ett särskilt fimpområde (10 x 10 meter). Inom hela uppföljningsområdet räknas alla skräp som är över 2,5 cm stora och inom fimpområdet dessutom även cigarettfimpar.