COMPLETE - Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping

COMPLETE är ett projekt som koncentrerar sig på att undersöka hur båtliv och fartygstrafik inverkar på främmande arters spridning i Östersjöområdet.

Håll Skärgården Ren rf deltar i projektet som expert i fritidsbåtlivets miljöpåverkningar. Föreningen koncentrerar sig på uppföljningen av de så kallade fouling-arterna som lägger sig fast i båtbottnen.

Under projektet utvecklas ett nytt uppföljnings- och testsystem tillsammans med de deltagande forskningsinstituten i projektet. Målsättningarna för projektet är rakt kopplade till globala kontrakt som kräver åtgärder för att förbättra båttrafikens miljöansvar och minska främmande arters spridning.

COMPLETE arbetar för att skapa bättre kontroll över ballastvattnen och för att utveckla olika metoder för uppföljningen av fouling-arter. Till målgrupperna tillhör globala ministerier, trafik- och miljöbyråer, båtindustrin och berörda parter, hamnar och kuststäder, skeppsvarv och gästhamnar samt HELCOM.

Håll Skärgården Ren rf:s roll i COMPLETE

HSR rf utvecklar en testmetod som utforskar hur mycket fritidsbåtar och båttrailer påverkar spridningen av främmande arter i Östersjöområdet. Än så länge finns det ingen data om fritidsbåtars roll gällande problemet.

Metoden måste vara kostnadseffektiv och enkel, så att hamn- och båtvarvpersonalen kan utföra samplingen självständigt, men samtidigt tillräckligt omfattande för att resultaten kan utnyttjas vetenskapligt. Utvecklingen av metoden sker genom samarbete mellan båda parterna och HSR rf jobbar som en förenande faktor mellan dem. HSR rf:s roll i projektet är en naturlig fortsättning på grundarbetet som föreningen gjorde i CHANGE-projektet.


 Läs mer om COMPLETE på projektets officiella webbsidor:  www.balticcomplete.com.

Projektet finansieras av Interreg Baltic Sea Region programmet. Projektet började 1.10.2017 och det tar slut 30.9.2020.

EUSBSR flagship label cmyk pienempi

IBSR_logo_EUflag_2400px complete
COMPLETE_RGB_BLUE_LOGO-only