BLASTIC – plastens väg från staden till Östersjön

Målet med projektet BLASTIC är att kartlägga och kontrollera avfallsvolymerna i den marina miljön för att minska mängden plastavfall och därmed skadliga ämnen som hamnar i Östersjön.

Det marina avfallet består huvudsakligen av plast och förpackningsmaterial som kommer från den centrala baltiska regionen. Projektet redogör för hur plastavfall i urbana områden hamnar i Östersjön och blir marint avfall. Det uppskattas att största delen av det marina avfallet kommer från land, och floder utgör den huvudsakliga spridninsvägen för det avfall som hamnar i havet. 

I praktiken genomför projektet regionala och nationella strategier på lokal nivå och producerar uppdaterade lokala åtgärdsplaner. Vidare erbjuder projektet metoder för hur man kan kartlägga de viktigaste källorna till och flödesvägarna för marint plastavfall och kontrollera avfallsvolymerna i floder och kustvatten/kustområden. Resultatet är en lista över källor och vägar med rekommendationer som tangerar resurseffektiviteten inom avfalls- och vattensektorn. Metoderna tillämpas i 3-4 urbana områden, och konceptet främjas även i andra områden.

I och med projektet minskar mängden och inflödet av marint plastavfall och skadliga ämnen i den centrala baltiska regionen och Östersjön. Projektet erbjuder kunskapsbank och nya metoder som kan användas i pilotområdena men också allmänna vägledningar, inklusive en lista över identifierade och prioriterade källor, med fokus på plastavfall och urbana områden. 

Avsikten är att projektet ska utvidgas efter att det slutförts. Detta skapar förhållanden som i sista hand bidrar till att minska mängden skadliga ämnen och gifter som hamnar i Östersjön.  
 
Huvudsamarbetspartner: 
Håll Sverige Rent, Sverige
 
Projektsamarbetspartner: 
Håll Skärgården Ren rf
Stockholm Environment Institute (SEI) Tallinn Centre, Estland
IVL Svenska miljöinstitutet, Sverige
Foundation for Environmental Education (FEE)  Latvia, Lettland
Finlands miljöcentral (SYKE), Finland
Åbo stad
Tallinn stad, Estland

Läs mera om BLASTIC www.blastic.eu

BLASTIC 2016-2018 finansieras med stöd av Central Baltic-programmet 2014-2020. Den totala budgeten för projektet är 1 016 555,50 euro, av vilket 784 522,46 euro är Eruf-finansiering.

blastic logot