Svar på ofta förekommande frågor

Hur många servicefartyg har Håll Skärgården Ren rf?

Vår medlemsbaserade förening sköter om skärgårdens och insjöområdens snygghet och upprätthåller Sälle-stationerna med fyra servicefartyg: M/S Roope i Skärgårdshavet, M/S Roope-Saimaa i Saimen, M/S Roopetar i Päijänne och M/S Roope-Botnia i Bottniska Viken samt med två mindre servicebåtar i Näsijärvi och Östra Finska viken.

På stugan har jag en aktersnurra/båt som inte fungerar/lite byggavfall/spillolja etc. Kan ni komma och hämta?

Inom alla våra verksamhetsområden upptar de redan schemalagda tömningarna servicefartygens fulla kapacitet under säsongen. Exempelvis på Skärgårdshavet inkluderar veckans rutt tömning av cirka trettio sopstationer, underhåll och tömning av föreningens flytande septiktömningsanläggningar och underhåll av torrtoaletterna.

Utanför högsäsong, dvs. på våren och i slutet av hösten, kan vi enligt överenskommelse hämta mer otympligt avfall från öarna. För separata upphämtningar fakturerar vi alltid för frakten av avfallet på vårt servicefartyg, landsvägstransporten till vidare hantering samt en avfallshanteringsavgift som är beroende av avfallets slag. I fråga om Skärgårdshavet och Bottniska viken kan förfrågningar riktas till kontoret på tfn 02 274 5500 och för Insjöfinlands del på tfn 015 514 648.

I exempelvis Skärgårdshavet och Bottniska vikens verksamhetsområde anordnar vissa kommuner dessutom årligen återkommande separatinsamlingar tillsammans med vår förening. Under dessa insamlingar tar vi gratis emot el- och elektronikskrot, metallavfall och farligt avfall. Vi informerar om insamlingarna via våra informationskanaler och mer information fås från den egna kommunens avfallshantering. Det lönar sig också att lämna in förslag på insamlingsställen för nästa sommar till avfallshanteringens kundtjänst.

Sugtömningsanläggningen vid X har varit sönder hela sommaren/är alltid sönder.

Om det handlar om en flytande sugtömningsanläggning försedd med Sälle-logo önskar vi att ni informerar oss om problemet så snabbt som möjligt. Telefonnumret finns i samband med bruksanvisningen för anläggningen.

Exempelvis på Skärgårdshavet besöker M/S Roope alla anläggningar som HSR rf har hand om i genomsnitt en gång i veckan och utför reparationer. Ibland försenas någon reparation på grund av vindförhållanden, sjukdomsfall eller liknande. Vi försöker dock så fort som möjligt åtgärda trasiga anläggningar som vi känner till, men i skärgårdsförhållanden är beklagliga dröjsmål ibland oundvikliga.
 

De fasta sugtömningsanläggningarna som finns på land ägs och drivs av kommuner eller hamnar som också har underhållsansvaret för dem. Det lönar sig alltid att anmäla en trasig anläggning till hamnen i fråga.

Jag var vid en sopstation och den ser inte ut att ha blivit tömd på hela sommaren.

Våra servicefartyg kör i praktiken på gränsen av sin kapacitet under hela säsongstoppen. Det kan inträffa tillfälliga avbrott i avfallshanteringen, exempelvis på grund av driftsstörningar, sjukdomsfall eller hårt väder. Om flera av dessa problem hopar sig hinner sopstationerna tyvärr bli överfulla. Vi kommer dock alltid när vi har möjlighet.

Vart hamnar det skräp ni hämtar?

Skräpet hamnar på kommunernas avfallscentraler. Skärgårdshavets servicefartyg M/S Roope för exempelvis huvudsakligen sina skräplaster till Korpo, därifrån avfallet körs vidare till Åbo för vidare hantering .

Varför luktar torrdasset och ser fullt ut utan att vara fullt?

HSR rf:s upprätthållda och/eller ägda torrdass är belägna på öar, där användningsgraden under den brådaste säsongen kan vara mycket hög. Detta stöter man på speciellt i Skärgårdshavet. Luktproblemet beror på, att torrdasset kan under säsongen ha hundratals besök i dygnet och kompostering inte hinner ske, då behållaren fylls med vätska, som inte hinner avdunsta. 

Ibland verkar dasset även fullt, men oftast finns det ännu utrymme i bakre delen av behållaren, dit den som ansvarar för dassets underhåll flyttar avfallet för kompostering. Vi utvecklar och servar våra dass hela tiden och söker efter lösningar till de framkomna problemen.

Är det frivilligarbete som servicefartygens personal utför?

Besättningsmedlemmarna på HSR rf:s alla servicefartyg är avlönade anställda.

Far ni alltid hem till natten?

Servicefartygen kör sin avfallshanteringsrutt från måndag till fredag. Därefter återvänder t.ex. Saimens servicefartyg M/S Roope-Saimaa till sin hemmahamn i Nyslott.  Under arbetsdagarna tar vi i hamn för natten vid de bryggor som bäst passar in i den planerade rutten.

Får alla använda Sälle-tjänster?

Utan medlemmar skulle det inte finnas några Sälle-tjänster eftersom tjänsterna finansieras med HSR rf:s medlemsavgifter. Därför hoppas vi att alla som rör sig till sjöss och utnyttjar Sälle-tjänsterna också skulle vara våra medlemmar. Om du ännu inte är medlem, kan du gå med här. Välkommen med!