Mot ett giftfritt båtliv

Många båtfarare målar varje vår sin båtbotten med påväxthindrade färg, eller giftfärg som de också kallas. Giftfärgerna håller bottenpåväxten borta men skadar samtidigt också Östersjöns känsliga organismer och förstör jordmånen. 

Havstulpaner är ett gissel för båtfarare. En vuxen havstulpan som fäst sig vid ett underlag, såsom en båtbotten, är mycket svår att få loss. Riklig påväxt på båtbottnen gör båten långsammare och ökar bränsleförbrukningen. 

Bottenpåväxten bekämpas med hjälp av påväxthindrande målarfärger, som är skadliga för alla vattenlevande organismer. Antifoulingfärgernas effekt och verksamhet beror på kemiska eller biologiska egenskaper, som förhindrar att mikrober och även mer utvecklade växt- och djurarter fäster vid båtens botten.

merirokko

Giftfärgernas effekter påverkar hela Östersjöns ekosystem

Zink och koppar som används i dagens målarfärger är farliga för människan om de förekommer i stora mängder, men redan låga halter av ämnena är skadliga för organismerna i Östersjön och framför allt för vissa nyckelorganismer och därmed för hela Östersjöns ekosystem.

Skadeverkningarna förvärras ytterligare av att utsläppen är som störst på våren, som är den bästa fortplantningstiden för många vattenlevande organismer, eftersom de nymålade båtarna då sjösätts. Fritidsbåtarna ligger också i hamn långa tider, varvid den skadliga punktpåverkan blir mycket stor.

Målarfärger förstör även jordmånen

Antifoulingfärgerna förstör även jordmånen i småbåtsvarv och -hamnar, såvida färgspillet inte hanteras på rätt sätt. Ämnena kan via marken spridas till grundvattnet, vattendragen eller omkringliggande områden. Det kan hända att miljö- och hälsoeffekterna upptäcks först efter årtionden, när verksamheten redan har upphört.

Vid båtvarv och hamnar är risken för att marken ska förorenas verklig och sannolik, eftersom man vid underhållet av båtarna använder många olika produkter som innehåller en stor mängd olika kemikalier, av vilka några innehåller kritiska skade- ämnen.

Kom ihåg att färgdamm och färgrester är farligt avfall som inte bara är skadliga för miljön utan också för hälsan. När du slipar bort gammal färg ska du använda en slipsug som samlar upp färgresterna och hålla en presenning under båten. På så sätt kan du sedan föra färgresterna till insamlingen av farligt avfall. Kom också ihåg att själv använda andningsskydd.

I samband med båtbottentvätt är det skäl att särskilt se till att tvättvattnet inte rinner rakt ut i vattendraget eller ner i marken utan att filtereras. 

Skadeverkningar av olika ämnen i målarfärger:

Kopparföreningar:

  • dödar alger, vattenloppor och fiskar
  • ansamlas i bl.a. musslor och strömming
  • ökade halter på bottnen minskar organismernas artantal

Zinkföreningar:

  • är giftiga för vissa kräftdjur och fiskar
  • ansamlas framför allt i alger och organismer i sedimentet, t.ex. blötdjur

Organiska föreningar:

  • är giftiga framförallt för alger och vattenväxter
  • många föreningar är bioackumulerande och svårnedbrytbara
  • redan mycket små halter kan leda till att algmängderna och algarterna minskar

Det finns alternativ för antifoulingprodukter

Det finns många effektiva giftfria alternativ till bottenmålning. De giftfria metoderna för att hålla bottnen ren är ofta mekaniska. 

Läs mer om giftfria metoder


Tillverkare eller importör för antifoulingprodukter ska söka tillstånd hos Tukes innan tillverkning, import eller överlåtelse till försäljning inleds. Läs mera här.