Rör dig till sjöss med respekt för naturen

Alla som rör sig till sjöss ansvarar för att ens båt- och friluftsliv är miljövänligt. HSR rf vill påminna alla som rör sig till sjöss om naturens mångfald och vikten av en renare morgondag.

Båtlivet ger en avsevärd punktbelastning

Båtlivets miljöeffekter är marginella när man jämför med t.ex. industrin, lantbruket eller samhällena. Tidsmässigt är båtlivet dock koncentrerat till bara några veckor och det koncentreras lokalt till färdigt utmärkta farleder och hamnar, varför i synnerhet punktbelastningarna kan vara avsevärda.

De negativa miljöeffekterna av båtlivet hänger oftast ihop med avloppsvatten som ger upphov till övergödning och de skadliga ämnena i de antifoulingpreparat som används på båtarna. Som skadliga effekter räknas även t.ex. förändringar i havs- eller sjöbottnen till följd av ankring, buller, utsläpp från motorerna eller att man rör sig eller annars beter sig oförsiktigt i känsliga naturområden.

Skadliga miljöeffekter uppstår även till följd av småbåtsvarvens verksamhet. Det föreligger ofta en risk för att marken i hamnar och småbåtsvarv förorenas om kemikaliespillet som uppkommer i samband med underhållsarbete inte hanteras rätt eller om man inte tar hand om tvättvatten på ett ändamålsenligt sätt.

Information till båtfarare, folk som rör sig till sjöss och hamninnehavare

På våra sidor med miljöinformation hittar du en massa information om hur du rör dig till sjöss på ett sätt som belastar miljön så lite som möjligt. Vi har information för båtfarare, andra som rör sig till sjöss, båtklubbar och innehavare av hamnar eller småbåtsvarv. Under Publikationer hittar du nyttiga guider som behandlar olika miljöfrågor.


Låt oss njuta av att vistas vid vattnet – men under ansvar – och låt oss tillsammans se till att även kommande generationer får njuta av båt- och friluftslivet.