Bloggen Sälles Loggbok

I Håll Skärgården Ren rf:s blogg diskuteras vatten- och miljöskydd, arbetet mot nedskräpning, båtliv och vattenaktiviteter.
01.08.2018 11:13

Giftfri bottenfärg för båten – existerar det?

Jutta Vuolamo

Det är inte lätt att välja metod för rengöring av båtbottnen när det finns flera olika alternativ på marknaden. Många båtförare tampas med att avväga fördelar och nackdelar med de olika metoderna. ”Giftfria” bottenfärger har marknadsförts som miljövänliga alternativ till de giftiga antifoulingfärgerna, men preliminära undersökningar stöder beslutet att åtminstone tills vidare undvika även dessa färger.

Som giftfärger klassificeras de målarfärger vars effekt bygger på biocider som verksamma ämnen, exempelvis koppar och zink. Användningen av giftfärger på båtbottnar är en vanligt förekommande och globalt utbredd men miljöskadlig åtgärd för att förhindra att olika organismer fäster sig på båtens skrov. När giftfärgerna kommer ut i miljön har de konstaterats skada inte bara de fästande organismerna utan även andra vattenlevande organismer. Därför har man velat utveckla mer miljövänliga färgalternativ, och dessa har ibland benämnts giftfria. Trots att bakgrunden har varit en vilja att minska skadorna på mångfalden av organismer som lever i våra hav har de konsekvenser av dessa giftfria färger som beskrivs i den preliminära forskningen tills vidare utgjort förtretlig läsning.

Kemikaliernas samverkan har ännu inte undersökts tillräckligt

Giftfärgernas funktion är kemisk, medan de ”giftfria” eller biocidfria färgernas skyddande effekt bygger på att de fysikaliskt hindrar organismerna från att fästa. Det finns ännu relativt lite forskning om de potentiella konsekvenserna av användningen av biocidfria färger, och de studier som tillsynsorganen har gjort har närmast fokuserat på vilka effekter de aktiva beståndsdelarna i dessa färger har och inte så mycket på hur kemikalierna samverkar. Med andra ord: de biocidfria färgerna övervakas, men i enlighet med EU-förordningarna bara inom gränserna för normala ämnen.

Bland annat i preliminära studier vid Stockholms universitet har det framkommit att de ämnen som frigörs från sådana biocidfria färger som används på fritidsbåtar orsakar bland annat kvävning bland alger, fördröjd utveckling hos unga kräftdjursindivider samt ökad dödlighet bland kräftdjur. I undersökningarna noterade man att det slam som avsöndras från dessa färger hade minst lika kraftiga skadeverkningar för de testade arterna som giftfärgerna. Det finns ännu inte tillräckligt med information om hur omfattande skadeverkningar i ekosystemet de ger upphov till, men även om färgernas direkta skadeverkningar bara skulle gälla enstaka organismer kan följderna återspegla sig på andra arter och på så sätt störa balansen bland de havslevande organismerna. 

Det är dock oklart vad i de biocidfria färgerna som skadar organismerna, eftersom beståndsdelarna på basis av sina halter har klassificerats som giftfria. Det är möjligt att kemikalierna i färgerna tillsammans bildar en giftig kombination.  Samtidigt innehåller en del biocidfria färger – dock inte alls alla – zink, men som ett konserveringsmedel i stället för som verksamt ämne. Om zink frigörs i vattnet har detta en skadlig effekt för organismerna. Fortsatta undersökningar behövs alltså för att vi bättre ska kunna förstå hur olika kemikalier samverkar i våra hav.

Också de silikonhaltiga bottenfärgernas giftighet har utretts, men svaret är beroende av många olika faktorer. Enligt vissa undersökningar är silikonfärgerna i sig inte akut giftiga för organismerna, eftersom deras skadliga ämnen är bundna till silikonet. Det här är dock bara en del av sanningen eftersom giftfriheten i praktiken bara gäller så länge båtbottnen inte utsätts för kraftigt slitage eller friktion. Om en borste, brygga eller sten kommer åt att skrapa båtbottnens silikonyta kan de bundna skadliga ämnena frigöras i vattnet och skada de vattenlevande organismerna. Även om en del av silikonfärgerna inte innehåller några biocider har de konstaterats släppa ifrån sig andra skadliga ämnen.

_MG_4795
Lyckligtvis finns det alternativa metoder som sparar på naturen och som inte är hälsoskadliga. Man kan hålla båtens botten ren av biofouling med mekaniska metoder.

Kom ihåg alternativa rengöringsmetoder!

De olika lösningarna för renhållning av båtbottnar är en utmaning som måste granskas ur många olika perspektiv. Även om dagens biocidfria färger ännu inte med gott samvete kan kallas giftfria kan kunskapen om vilka effekter de har eventuellt utnyttjas för att utveckla mer kostnadseffektiva och samtidigt också mer miljövänliga påväxthindrande lösningar. Vid Finlands Säkerhets- och kemikalieverk är man medvetna om den miljörisk som båtbottenfärgerna innebär och i sin rapport för 2018 lyfte man fram att det i dagsläget är viktigt att hitta metoder som kan ersätta användningen av bottenfärger.

Ansvaret för ett miljövänligt båtliv är dock inte enbart myndigheternas, eftersom varje enskild båtförare har en skyldighet att beakta effekterna av sitt agerande för att vi även i framtiden ska kunna njuta av våra vackra hav. Som alternativ till färgerna finns för närvarande en rad miljövänliga rengöringsmetoder, bl.a. borstar, mattor, tvättar och ultraljudsanordningar. Du kan läsa mer om dessa här.

Läs eller ladda ner guide:Mot ett giftfritt båtliv_HSR rf 2017 (pdf) (2 MB)


Referenser:


Hanninen, O. (2018). Antifoulingvalmisteiden ympäristöriskinhallinta ja kestävä käyttö. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston raportti 2018.

Karlsson, J. & Eklund, B. (2004). New biocide-free anti-fouling paints are toxic. Marine Pollution Bulletin 49: 456–464.

Karlsson, J., Ytreberg, E. & Eklund, B. (2010). Toxicity of anti-fouling paints for use on ships and leisure boats to non-target organisms representing three trophic levels. Environmental Pollution 158: 681–687.

Thorlaksen, P., Yebra, D. M. & P. Catalá (2010). Hydrogel-based third generation fouling release coatings. Gallois Magazine, September 2010.

Watermann, B. T., Daehne, B., Sievers, S., Dannenberg, R., Overbeke, J. C., Klijnstra, J. W. & Heemken, O. (2005). Bioassays and selected chemical analysis of biocide-free antifouling coatings. Chemosphere 60: 1530–1541.Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommenttia | Kommentoi